Bierzmowanie

Przyjmując Sakrament Bierzmowania, chrześcijanin jeszcze mocniej wiąże się z Kościołem i otrzymuje pomoc Ducha Świętego, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, głosił ją i według niej żył. Dopłenia on grupę tych sakramentów, które są konieczne, aby wejść w tajemnicę Chrystusa i Jego obecności w Kościele, nazwaną sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego. 

Informacje

Bierzmowanie dokonuje się przez znak namaszczenia czoła oraz tzw. „włożenie rąk” szafarza. Najczęściej jest ono udzielane podczas Mszy Św., chociaż może mieć także niezależny ryt. Szafarzem zwykłym (czyli tym, który bez niczyjego pozwolenia może go udzielać) jest biskup. W okolicznościach uzasadnionych godziwe udzieleni tego sakramentu może zlecić wybranemu przez siebie kapłanowi (mówimy wtedy o władzy delegowanej lub o szafarzu nadzwyczajnym), który nie może jej przekazać innym kapłanom, ani też zatrzymać dla siebie jako władzy stałej – chyba, że taka była intencja biskupa.

Bierzmowanie – jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – w praktyce duszpasterskiej Kościoła Katolickiego jest wymagany od świadków Chrztu (tzw. rodzice chrzestni), osób przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa (w tym przypadku o jego konieczności decyduje Konferencja Episkopatu danego kraju) a także Sakramentu Kapłaństwa.

Wymagania dla kandydatów:

 • Przynależność do naszej parafii
 • Świadectwo Chrztu św.
 • Ukończony 14 rok życia.
 • Wypełniony formularz zapisowy  (dostępny w kancelarii parafialnej).

Termin:

 • W naszej parafii przygotowanie do bierzmowania odbywa się zwykle co roku. 

Uwagi:

 • Uczestnicy kursu zobowiązani są do obecności na wszystkich spotkaniach, przy czym trzykrotna nieobecność uznawana jest za rezygnację z kursu. 
 • Zakłada się obowiązkową znajomość przynajmniej podstawowych modlitw a także poprawną znajomość małego katechizmu czyli:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
 2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
 3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
 4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w zabawach.
 5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Najświętszy Sakrament (Eucharystia)
4. Pokuta
5. Namaszczenie chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar wiedzy( umiejętności)
6. Dar bojaźni Pańskiej
7. Dar pomożności

desktop-3363567_1920

Chrzest

girl-751070_1920

I Komunia Święta

beautiful-blur-bridal-256737

Małżeństwo

Namaszczenie Chorych