I Komunia Święta

Kościół otrzymał od Chrystusa jako dar największy Eucharystię.
Dlatego Kościół troszczy się, aby chrześcijanie dobrze rozumieli tajemnicę Eucharystii, świadomie, aktywnie, pobożnie i owocnie w niej uczestniczyli. Czyni to szczególnie podczas przygotowania dzieci do pierwszego, pełnego uczestnictwa w Eucharystii. Przygotowanie to zmierza do wyrobienia u dzieci postawy dysponującej do właściwego przeżywania Eucharystii. Ważnym elementem tego przygotowania jest też sam przebieg i przeżycie przez dzieci uroczystości pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej.

Informacje

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we mszy św. rozpoczyna się na kilka miesięcy przed uroczystością, poprzez katechizację i spotkania w parafii.

Rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, mszę świętą.

W ten sposób dzieci będą uczyły się, iż rezultatem drogi nawrócenia jest wejście w komunię z Bogiem i Kościołem, która najpełniej wyraża się w ponownym przystępowaniu do Eucharystii.

Rodziców zainteresowanych przygotowaniem swoich dzieci do I Komunii św. w 2024 roku proszę o osobisty kontakt w celu rozmowy i pobrania formularza.

Zapisy do Pierwszej Komunii św. w roku 2024 trwają do niedzieli 16 lipca 2023

Aby dziecko zostało włączone do kilkumiesięcznego przygotowania do tego sakramentu:

– dziecko w sierpniu przyszłego roku powinno ukończyć dziewiąty rok życia

– trzeba być zapisanym do parafii

– być praktykującym katolikiem (uczestnictwo we mszach św. niedzielnych)

– od października uczestniczyć we mszach św. i spotkaniach-katechezach w ramach przygotowania do I Komunii św.
– należy wypełnić i oddać przewidziany formularz
-przedstawić świadectwo chrztu, jeśli sakrament ten został przyjętyprzez dziecko w innej parafii
– każde z dzieci będzie również miało do przyswojenia na pamięć modlitwy i elementy katechizmu.

Uroczystość pierwszokomunijna planowana jest na ostatnią niedzielę maja przyszłego roku.

POZOSTAŁE INFORMACJE PODANE BĘDĘ PODCZAS SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO I NA KATECHEZACH.

Obowiązkowe modlitwy

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 1. Sakrament chrztu
  2. Sakrament bierzmowania
  3. Sakrament Eucharystii
  4. Sakrament pokuty i pojednania
  5. Sakrament namaszczenia chorych
  6. Sakrament święceń
  7. Sakrament małżeństwa

 1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Dla Rodziców

Lektura dla rodziców i dzieci

Zachęcamy aby również rodzice brali czynny udział w przygotowaniu swojego dziecka do pierwszej komuni świętej, poprzez czytanie z nimi „katechez rodzinnych” zamieszczonych poniżej:

desktop-3363567_1920

Chrzest

Bierzmowanie

beautiful-blur-bridal-256737

Małżeństwo

Namaszczenie Chorych