Biuletyn 1585

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Czcigodni Księża I Wierni,

Większość z Was dzisiaj wieczorem obejrzała wystąpienie Premiera. Zwracam się do Was przede wszystkim w trosce o Was, abyście mieli na uwadze swoje zdrowie. Proszę Was o wzajemne wsparcie, o pozostawanie we wzajemnym kontakcie telefonicznym lub poprzez inne środki komunikacji. Proszę w Was o modlitwę za braci w kapłaństwie i za swoich biskupów.

Jedną z praktycznych przesłanek wymienionych w wystąpieniu Premiera jest to, że wszystkie kościoły należy zamknąć i muszą one pozostać zamknięte. Jest ważnym, abyśmy przestrzegali tego polecenia, choć jest ono dla nas bolesne i trudne.
Proszę kontynuujcie sprawowanie codziennej Eucharystii, pamiętając w swoich modlitwach o swoich parafianach i wszystkich mieszkańcach tego kraju. Nie wolno Wam zapraszać nikogo, aby przyjeżdżał do kościoła, aby z Wami być lub Wam w czymś asystować.

Również zachęcam Was do kontaktowania się z lokalnym Księdzem Dziekanem lub Biskupem Miejsca o dowolnym czasie, w chwilach gdy będziecie potrzebowali od nich wsparcia.

Pozostając w modlitwie,
+Vincent
kard. Vincent Nichols
Arcybiskup Westminster


Most of you will have seen the Prime Minister’s statement this evening.
I write, first and foremost, out of concern for you at this most difficult of times. Please take good care of yourself. Please support each other, keeping in touch by telephone or other means. Please pray for your brother priests, and for your bishops.

One practical point that follows very clearly from the Prime Minister’s statement is that all churches must be closed, and remain closed. It is essential that we all follow this instruction, painful and difficult though it is.
Please do continue celebrating Mass daily, remembering in your prayers your parishioners and all the people of this country. You should not ask anyone to travel to the church to be with you or to assist you.
And please feel very free to contact your local Dean or Area Bishop at any time, if you ever need any support from them.

With my prayers,
+Vincent
Cardinal Vincent Nichols
Archbishop of Westminster 


Czcigodni Księża i Wierni
Zamknięcie kościołów

W związku z poleceniem wydanym wczoraj wieczorem przez Premiera, Ministerstwo Mieszkalnictwa, Wspólnot i Władz Lokalnych wydało sprzeczny komunikat dotyczący otwarcia kościołów. W opublikowanych wytycznych, było napisane „miejsca kultu religijnego powinny zostać otwarte w celu odosobnionej modlitwy”.

Polecenie jednak bardzo ściśle określa okoliczności, w jakich można wyjść z domu:
• zakup podstawowych produktów, na przykład żywności i lekarstw, który musi być dokonywany możliwie jak najrzadziej;
• ćwiczenia fizyczne, np. bieganie, spacer, jazda na rowerze – jeden raz dziennie, w pojedynkę lub z osobami mieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym;
• w celach medycznych albo w celach zapewnienia opieki lub pomocy osobie szczególnej troski;
• dojazd do i z pracy, ale tylko, gdy praca ta w żaden sposób nie może być wykonywana z domu.

Żaden z czterech wymienionych przypadków pozwolenia na wyjście z domu nie obejmuje odwiedzenia kościoła w celu odosobnionej modlitwy. Co więcej, pozostawienie otwartych kościołów mogłoby podważyć wolę rządu, aby ludność pozostała w domach, sam fakt, że kościoły są otwarte, mógłby zachęcać ludność do wychodzenia z domu, w tym wiele osób szczególnie narażonych na zakażenie.

Prof. Jim McManus rozmawiał z wysokim rangą urzędnikiem państwowym, i zostało dość jasno stwierdzone, że kwestie zakażenia i bezpieczeństwa w kościołach uprzednio nie zostały należycie przemyślane przez władze, i kiedy jasno wyraził opinię w tej kwestii, władze były tym przerażone i przyznały się do błędu.
Pozostawienie otwartych kościołów oznaczałoby podawanie sprzecznych wskazówek i dlatego kościoły muszą być zamknięte dla dobra innych i zatrzymania zakażeń.


Closure of Churches
Following the instruction that the Prime Minister gave last night, there has been an inconsistent message from the Ministry of Housing, Communities and Local Government regarding the opening of churches. In the published guidelines, it states that “places of worship should remain open for solitary prayer.”

The instruction is very clear on the occasions when someone can leave home:
• Shopping for basic necessities, for example food and medicine, which must be as infrequent as possible.
• One form of exercise a day, for example a run, walk, or cycle – alone or with members of your household.
• Any medical need, or to provide care or to help a vulnerable person.
• Travelling to and from work, but only where this absolutely cannot be done from home.

None of these four specific reasons for leaving home concur with the visiting of a church for solitary prayer. In addition, keeping churches open could undermine the desire of the Government for people to remain at home, the very fact of them being open may draw people out of their homes, many of which would be the most vulnerable to infection.
Prof. Jim McManus has spoken with a senior civil servant and it was quite clear they just had not thought through the issues of infection and security of churches and when he made these points clear, they were appalled and agreed they had a mistake
Keeping churches open sends an utterly inconsistent message and therefore they must be closed for the benefit of others and stopping infection.


DRODZY PARAFIANIE!

W związku z tak dramatyczną sytuacją jaka nastąpiła w Anglii związana z epidemią rozszerzającego się wirusa z polecenia Władz Kościelnych i Cywilnych jestem zmuszony do zamknięcia naszego kościoła w Bedford. Niestety nie będzie możliwości nawet prywatnej adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym kościele. Będą jednak odprawiane codziennie Msze święte i Adoracja Najświętszego Sakramentu według podanych wcześniej godzin. Będzie zatem możliwość uczestniczenia we Mszy św i Adoracji po Mszach świętych korzystając z naszej strony internetowej: parafiabedford.uk oglądając na żywo (live) na swoich komputerach czy laptopach.

Tą wyjątkową sytuację nie możemy traktować jako KARĘ BOŻĄ na ludzi ale jako DOPUST BOŻY, z którego ma wypłynąć dobro – powrotu do wiary i nawrócenia. Teraz nie możemy tłumaczyć się że nie mamy czasu bo musimy pracować, teraz mamy aż nadto czasu by poświęcić go na prywatną modlitwę, czytanie Pisma Świętego i wartościowych treści zawartych na stronach internetowych. A dla osób, które nie przystępowały do Sakramentów świętych (choćby z powodu trwania w związkach partnerskich) przemyślały poważnie o uregulowanie tych związków w najbliższym czasie. Widzimy teraz jak cenny jest dla nas ludzi wierzących dar EUCHARYSTII, kiedy nie możemy go obecnie przyjmować.
Dla tych osób, którzy go codziennie przyjmowali, niech przynajmniej duchowo Go przyjmują w Komunii Świetej. Prośmy Boga, aby skrócił nam ten czas próby, byśmy mogli jak najprędzej przyjmować Pana Jezusa w pełnej Komunii Świetej.

Ks Grzegorz Aleksandrowicz

Środa 11.03

Czwartek 12.03

Piątek 13.03

Możliwość komentowania została wyłączona.