I Komunia Święta

„Przyjęcie Ciała i Krwi Chrystusa w Komunii świętej pogłębia zjednoczenie komunikującego z Panem, gładzi grzechy powszednie i zachowuje od grzechów ciężkich. Ponieważ zostają umocnione więzy miłości między komunikującym a Chrystusem, przyjmowanie tego sakramentu umacnia jedność Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa. Kościół żywo poleca wiernym, by przyjmowali Komunię świętą, gdy uczestniczą w celebracji Eucharystii.” KKK (1416)

Informacje

Przgotowania do pierwszej komuni świętej w naszej parafii zaczynają sie w pażdzierniku, by w pełni przygotować nasze pociechy do przyjęcia sakramentu w maju. Szczegółowe informacje dotyczace katechez, bedą ogłaszane z wyprzedzeniem w biuletynie parafialnym. Wszystkie dzieci, jak i dorośli chcący przyjąć ten sakrament, zobowiązani są uczestniczyć w katechezach od samego początku.

Rodziców zainteresowanych przygotowaniem swoich dzieci do I Komunii św. w 2024 roku proszę o osobisty kontakt w celu rozmowy i pobrania formularza
 
Zapisy do Pierwszej Komunii św. w roku 2024 trwają do niedzieli 16 lipca 2023
 

Pierwsza Komunia Święta – warunki

 • Do pierwszej komunii świętej mogą być dopuszczone wyłącznie osoby ochrzczone. Chrzest otwiera bowiem drogę do wszystkich pozostałych sakramentów.
 • Dzieci przystępujące do sakramentu Eucharystii po raz pierwszy powinny być „odpowiednio przygotowane”. Obowiązek przygotowania dziecka spoczywa zarówno na rodzicach, jak i na proboszczu (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 914).
 • Dziecko, które jest odpowiednio przygotowane, powinno znać podstawowe prawdy wiary i rozumieć na czym polega przeistoczenie (tj. mieć świadomość, że spożywana hostia nie jest zwykłym opłatkiem, ale Ciałem Chrystusa).
 • Zanim dzieci przystąpią do pierwszej komunii świętej muszą przystąpić po raz pierwszy do spowiedzi (KPK, kan. 914).

Pierwsza Komunia Święta – obowiązkowe modlitwy

 • poniższe modlitwy są wypisane w katechiźmie dla dzieci
 • wybór modlitw oraz terminy sprawdzania ich umiejętności będą podawane zawsze z wyprzedzeniem

Obowiązkowe modlitwy

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się Imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
  2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
  3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
  4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
  5. Nie zabijaj.
  6. Nie cudzołóż.
  7. Nie kradnij.
  8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
  9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
  10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 1. Sakrament chrztu
  2. Sakrament bierzmowania
  3. Sakrament Eucharystii
  4. Sakrament pokuty i pojednania
  5. Sakrament namaszczenia chorych
  6. Sakrament święceń
  7. Sakrament małżeństwa

 1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie

AKT WIARY

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy Jedyny prawdziwy.
Wierzę, coś objawił, Boże, Twe słowo mylić nie może.

AKT NADZIEI

Ufam Tobie, boś Ty wierny, Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

AKT MIŁOŚCI

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone, boś Ty Dobro nieskończone.

AKT ŻALU

Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu.

Dla Rodziców

Lektura dla rodziców i dzieci

Zachęcamy aby również rodzice brali czynny udział w przygotowaniu swojego dziecka do pierwszej komuni świętej, poprzez czytanie z nimi „katechez rodzinnych” zamieszczonych poniżej:

desktop-3363567_1920

Chrzest

Bierzmowanie

beautiful-blur-bridal-256737

Małżeństwo

Namaszczenie Chorych